Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Sklep Internetowy działający pod adresem: www.chema.rzeszow.pl/sklep jest platformą prowadzoną przez:

CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9
tel.: Centrala: 17 854 93 69, 17 862 05 90, Fax:17 862 26 47
Dział Sprzedaży: tel/fax : 17 862 13 30
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000092150
Numer NIP: 813 02 67 639, Numer REGON: 000141717
Nr konta: 40 1240 1792 1111 0010 3340 5121
SŁOWNICZEK:
1. Regulamin – jest regulaminem o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz.1204  ze zm.)

2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca

u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący

u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający, Administrator danych osobowych - CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000092150
Numer NIP: 813 02 67 639, Numer REGON: 000141717.

5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót.

6. Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

 i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r.-Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz.243)
8. Produkty – wyroby medyczne, preparaty chemiczne, kosmetyki wyprodukowane w Spółdzielni Pracy Chema-Elektromet w Rzeszowie.

9.Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia.

10.Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

11. Sklep  Internetowy – sklep działający pod adresem: www.chema.rzeszow.pl /sklep/sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu.

12. Adres Sklepu internetowegowww.chema.rzeszow.pl/sklep/

13. Siedziba Sprzedającego – ul. Przemysłowa 9, 35-105 Rzeszów.

 

§ 1.
Warunki ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego,

a w szczególności: składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu Internetowego.

  1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

      Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

  1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
  2. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
  4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.chema.rzeszow.pl, pobrać go

 i sporządzić jego wydruk.

  1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować

urządzeniami podłączonymi do sieci Internet, spełniającymi następujące minimalne wymagania techniczne:

a)    przeglądarka Internet Explorer >= 7.0, Mozilla Firefox>= 3.0, Opera >=9.6, Safari 4+, Chrome 4+.

b)     rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli i paleta 16,7 mln kolorów.

Przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z   

pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu

  1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.
  2. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
  3. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej www.chema.rzeszow.pl

 

 

 

§ 2.
Składanie zamówienia

1. Klient  może składać zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  zbyt@chema.rzeszow.pl przez 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia przez cały rok.

2.  W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać , co najmniej następujące czynności

z uwzględnieniem wyświetlanych komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie:

- dodanie do koszyka produktu,

- podanie adresu na jaki na być dostarczony towar,
- wybranie rodzaju dowodu sprzedaży (paragon, faktura),
- podanie danych do wystawienia faktury,
- wybranie rodzaju  dostawy,
- wybranie rodzaju płatności,
- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku  o treści „składam zamówienie

z obowiązkiem zapłaty”

4. Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 3 wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.

5. Chcąc skutecznie złożyć zamówienie Klient powinien dokonać akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podać dane osobowych oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

6. Informacje o produktach podane na stronach internetowych pod  adresem  Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Ta wiadomość jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

8. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.

9. Wszystkie warunki zakupu zawarte w Regulaminie Sklepu Internetowego są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z chwili zawarcia umowy.

10. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

 

 

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu nadania wysyłki zamówionych produktów przez Sklep Internetowy.
2. Korekty, o której mowa w ust.1 można dokonywać kontaktując się z Działem Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zbyt@chema.rzeszow.pl.
3. W przypadku rezygnacji w całości lub części z zamówienia jeżeli zapłata została dokonana z góry zwrot wpłaconej kwoty lub jej części (wielkości jakiej dotyczyła rezygnacja) następuje w terminie 14 dni od otrzymania rezygnacji.

§ 4.
Ceny towarów i formy płatności

1.Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT (są cenami brutto),
c) nie obejmują kosztów dostawy, które określone są w § 6,

2.  Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) zapłata z góry (przelewem)
(towar jest wysyłany po wpłynięciu należności na konto nr: 40 1240 1792 1111 0010 3340 5121),

b) zapłata za pobraniem

(zapłata u kuriera w chwili odbierania przesyłki).

 

§ 5.
Dostawa i czas realizacji zamówienia

1. Dostawa towaru następuje (w zależności od przyjętej formy zapłaty):

a)     do 4 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, lub

b)      do 4 dni od daty wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

2.  W przypadku braku zamawianego towaru w Magazynie lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia Klient zostanie powiadomiony w terminie 5 dni

o przewidywanym terminie realizacji lub poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

 

§ 6.
Koszt dostawy

1. Koszt dostawy pokrywa:
a) Klient, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 200 zł,
b) Sklep Internetowy przy zamówieniu o wartości przekraczającej 200 zł.

2. Koszt dostawy przy zapłacie z góry (przelew):
PRZESYŁKI PACZKOWE STANDARDOWE

 

Cena dostawy

12.00zł (brutto)

 

3. Przy płatności “za pobraniem” do kosztów , o których mowa w ust.2 Sprzedawca doliczy następujące koszty dodatkowe:
USŁUGA “ZA POBRANIEM”

 

Wartość pobrania

Cena usługi

od 1 zł do 55000 zł

3,00 zł (brutto)

 

 

§ 7.
Warunki reklamacji

1. Korzystając z doręczenia produktu przez podmiot trzeci (podmiot kurierski) zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4.  Reklamację należy złożyć na piśmie z podaniem : daty zawarcia umowy sprzedaży, przyczynę reklamacji,

 nr zamówienia (lub login klienta),zapłaconą kwotę i metodę płatności, żądanie klienta (wymiana towaru, zwrot pieniędzy).

Kliknij aby pobrać wzór protokołu. (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

5. Protokół wraz z reklamowanym produktem należy przesłać na adres siedziby Spółdzielni, lub faxem na nr: 17 862 26 47, lub 17 862 13 30.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

 

§8

Zagrożenia

1. Administrator wskazuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się

z zagrożeniem typowym dla środowiska internetu, takimi jak np.  spam,  wirusy, ataki hakerskie.

2. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu

Internetowego.

3. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie,

w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich, a także poprzez przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący może zgłaszać pisemnie na adreszbyt@chema.rzeszow.pl

 

§ 9.
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy  jest zalecane jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić również w sposób określony

w ust. 4.

Kliknij aby pobrać wzór formularza.

4. Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą elektroniczną.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres zbyt@chema.rzeszow.pl.  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres :

CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - art 38 ustawy o prawach konsumenta ((Dz. U.2014.827)

 

§ 10.
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy z siedzibą

w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem 0000092150 (dalej: „Administrator”).

2.Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email  chema@chema.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe Kupującego  mogą być przetwarzane w celach:

⎯ Realizacji umowy kupna- sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym

⎯ Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

⎯ Obsługi zgłoszeń, które Kupujący  kieruje do Administratora (np. przez formularz kontaktowy), odpowiedzi na zapytania i rozpatrywania wniosków - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO ⎯ Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO

⎯ Dowodowych związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4.Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach prowadzenia księgowości lub windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie

 z poleceniami administratora. Dane osobowe bez wyraźnej zgody Kupującego nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

 

5. Okres przechowywania  danych osobowych Kupującego odpowiada okresowi trwania relacji biznesowych. Po tym okresie dane zostaną zanonimizowane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe

w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 6 lat.

6.Kupującemu przysługuje  prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu ,prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  danych osobowych Kupującego jest zgoda, Kupujący ma prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na chema@chema.rzeszow.pl albo pismo na adres Chema-Elektromet  Spółdzielnia Pracy,35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 9.

7. Podanie danych osobowych dla celów określonych w art. 10 ust. 3) jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie ewentualnie zawartej umowy.

8.  Aplikacje Sklepu Internetowego mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb

 i zainteresowań Kupujących.

Więcej informacji na temat plików cookie's znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

 

§ 11.
Newsletter Sklepu Internetowego

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego, poprzez dobrowolne wpisanie swojego adresu e-mail.
2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez kliknięcie w link usuwający, znajdujący się w każdym przychodzącym do Klienta Newsletterze.

 

§ 12.
Postanowienia końcowe

 

1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na adres wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. Poz. 1117).

5. Pytania i uwagi odnośnie Sklepu Internetowego prosimy przesyłać za pomocą:

- poczty elektronicznej na adres: zbyt@chema.rzeszow.pl

- telefonicznie do Działu Sprzedaży nr: 17 862 13 30 - od poniedziałku do piątku, w godzinach

od 6:45 do 14:45

- faxem nr: 17 862 13 30 - całą dobę , we wszystkie dni tygodnia.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO),Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. 2018.1000), Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne

(t.j. Dz.U 2017.2211 z późniejszymi zmianami).

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.06.2020r.
 

 

 

 

 

 

 


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek