Producent Stomatologicznych wyrobów medycznych oraz dermatologicznych produktów leczniczych

Klauzula Informacyjna

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

1. Administrator danych osobowych: Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem 0000092150 (dalej: „Administrator”).

 

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail marketing@chema.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

3. Inspektor ochrony danych: Z Inspektorem można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail marketing@chema.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:

⎯ Marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym między innymi przedstawianie ofert drogą elektroniczną – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;

⎯ Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

⎯ Obsługi zgłoszeń, które Pani/Pan do nas kieruje (np. przez formularz kontaktowy), odpowiedzi na zapytania i rozpatrywania wniosków - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa kontaktu z klientami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb;

⎯ Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

⎯ Dowodowych związanych z wykonywaniem umów – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz ochrona przed roszczeniami.

 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach prowadzenia księgowości lub windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

 

6. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada okresowi trwania relacji biznesowych. Po tym okresie dane zostaną zanonimizowane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e mail na marketing@chema.rzeszow.pl albo pismo na adres Chema-Elektromet ul. Przemysłowa 9, 35-105 Rzeszów.

 

VIII. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych dla celów określonych w art. 6 ust. 1 lit b) jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie ewentualnie zawartej umowy.

 

IX. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
Przejdź do koszyka
nazwa produktu
pokaż schowek